Onderzoek aanvragen

Aanmelden onderzoek
Bij voorkeur neemt u eerst contact op om uw hulpvraag toe te lichten en om te kijken wat de praktijk voor u kan betekenen. Het telefoonnummer is 06-38091357. Bij geen gehoor spreekt u uw naam en telefoonnummer in. Kijk!Kinderpraktijk belt dan zo spoedig mogelijk terug. 

Aanmelden voor onderzoek kan vervolgens door het invullen en (digitaal) versturen van het aanmeldformulier/toestemmingsformulier op deze website. Het is prettig wanneer u medische informatie, verslagen van andere behandelaars of relevante gegevens van de school alvast meestuurt. Na ontvangst van het aanmeldformulier maakt de onderzoeker een afspraak met u. 

Intakegesprek
Na de aanmelding volgt in de meeste gevallen een intakegesprek.In dit gesprek informeert de onderzoeker uitgebreid naar de ontwikkeling van het kind tot op heden. Bij dyslexie/dyscalculie onderzoek en het onderzoek naar hoogbegaafdheid wordt meestal volstaan met de afname van een vragenlijst vooraf.

Plaats van onderzoek
Het onderzoek vindt bij voorkeur plaats in de praktijk, waar alle faciliteiten aanwezig zijn. Bij kinderen tot 4 jaar of bij heel angstige kinderen kan een onderzoek eventueel thuis plaatsvinden, of in de praktijk in directe aanwezigheid van een ouder/verzorger. Bij oudere kinderen wordt onderzoek evt. ook op school gedaan, mits er een rustige ruimte beschikbaar is. Dit gebeurt dan in overleg met ouders en school. NB! Neuropsychologisch onderzoek wordt alleen op de praktijk afgenomen vanwege de hoeveelheid materiaal die gebruikt wordt en vanwege de omgevingseisen die dit type onderzoek vraagt. 

Afronding onderzoek
Van elk onderzoek doet Kijk!Kinderpraktijk uitgebreid en op heldere wijze verslag. De onderzoeker maakt bovendien meteen de vertaalslag van het onderzoek naar de praktijk: de handelingsadviezen zijn zodoende direct toepasbaar, zowel thuis als op school.

De resultaten worden toegelicht tijdens een uitslaggesprek, dat bij voorkeur in de praktijk plaatsvindt of via beeldbellen. Na afloop van dit gesprek krijgen ouders het onderzoeksverslag mee naar huis of krijgt u een PDF bestand opgestuurd. Indien gewenst kan het uitslaggesprek ook thuis of op school gevoerd worden, eventueel in bijzijn van het kind (vanaf 12 jaar).

Op verzoek kan bij jongere kinderen een apart uitslaggesprek plaatsvinden waarbij, in voor hen begrijpelijke taal, uitgelegd wordt wat er bij hen speelt en wat dat voor hen betekent.

In verband met de privacy verstrekt Kijk!Kinderpraktijk nooit verslagen aan derden zonder toestemming van ouders.Wanneer u het onderzoeksverslag heeft goedgekeurd en eventuele wijzigingen zijn doorgevoerd, ontvangt u een PDF bestand van het verslag dat u zelf kunt versturen aan andere betrokkenen bij het kind.