Kwaliteitsstatuut

 Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie
 2. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Drs. Anne-Marike van der Hoek BIG-registraties: 39063344825

Overige kwalificaties: Registerpsycholoog NIP K&J

Basisopleiding: Orthopedagogiek en Bewegingswetenschappen VU Amsterdam AGB-code persoonlijk: 94007968

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Kijk!Kinderpraktijk

E-mailadres: amvanderhoek@kijkkinderpraktijk.nl KvK nummer: 24451783

Website: www.kijkkinderpraktijk.nl AGB-code praktijk: 94056941

 1. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 1. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

-  kinderen en jeugdigen met diverse ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD/ADD), motorische (DCD, SI, CP, spierziekten) en/of cognitieve beperkingen (syndromen, VG, MCG), langdurige ziekte, NAH (trauma, meningitis) epilepsie, gevolgen van ex-prematuriteit, leerproblemen a.g.v. ontwikkelingsstoornis

-  Neuropsychologisch onderzoek, gedragsanalyse, handelingsadvisering richting thuis en school (passend onderwijs)

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Drs. Anne-Marike van der Hoek BIG-registratienummer: 39063344825

 1. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten ggz-instellingen

Anders: Jeugd- en wijkteams Zuid Holland Zuid

Coöperatie Vrijgevestigden Psyzorg Drechtsteden Hoekse Waard Zorgwaaier

Paramedici (FT/KMT/ET/Logo en onderwijsspecialist (Balans/BOOOM Kinderteam Sliedrecht)) Vaktherapeuten (speltherapie/PMKT)

Preventief ambulant begeleiders samenwerkingsverbanden

  

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

NeuroScan, CGB, Orthopedagogisch bureau Marijke Wiertsema, ATEA Onderwijspraktijk, overige praktijken Coöperatie Vrijgevestigden Psyzorg Drechtsteden Hoekse Waard

Paramedici (FT/KMT/ET/Logo en onderwijsspecialist (Balans/BOOOM Kinderteam Sliedrecht)) Kinderpraktijk PMKT High5, Anders-Om Speltherapie

Samenwerkingsverbanden Driegang Gorinchem, Dordrecht en Drechtsteden

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Collegiale intervisie, doorverwijzing richting behandeling of medicatie (opschalen), overdracht naar onderwijs (afschalen)

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Cliënten kunnen altijd terecht bij de behandelaar en beschikken over telefoonnummer en emailadres.

Bij crisis wordt verwezen naar gespecialiseerde diensten (GGZ crisisdienst/Crisis Interventie Team Wijkteams) of naar huisartsenpraktijk/post

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Cliënt wordt geinformeerd zelf contact op te nemen, door de aard van de praktijk (kortdurend neuropsychologisch onderzoek) komen crisissituaties niet tot nauwelijks voor

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Nee

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:

Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief:

http://www.kijkkinderpraktijk.nl/index.php?page=database&lowestSub=1&filesub=1&filenr=6&file=tarieven_vergoe

 

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie

Bij- en nascholing

Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website: https://www.psynip.nl/uw-beroep/werken-als-psycholoog/kwaliteit- vakbekwaamheid/vakbekwaamheid/

 1. Klachten- en geschillenregeling

 9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

In eerste instantie kunnen cliënten contact opnemen met mij als onderzoeker/behandelaar. Voor een verdere klachtenprocedure wordt verwezen naar de klachtenregeling van het NIP

Link naar website:

http://www.kijkkinderpraktijk.nl/index.php?page=database&lowestSub=1&filesub=1&filenr=27&file=klachtenregelin

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: NIP

Link naar website:

https://www.psynip.nl/uw-beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Onderzoeker/behandelaar is ook tijdens vakanties altijd bereikbaar

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 1. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
  1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.kijkkinderpraktijk.nl/index.php?page=database&lowestSub=1&filesub=1&filenr=1&file=Homepage

 

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Ouders kunnen telefonisch direct contact opnemen met de onderzoeker/behandelaar, waarna informatie wordt opgestuurd omtrent procedure rondom onderzoek, voorwaarden en tarieven. Aanmelding vindt plaats via een gedigitaliseerd aanmeldformulier, dat direct aan de praktijk kan worden terug gemaild. Na ontvangst wordt de intake en het onderzoek ingepland. Alle contacten verlopen via de hoofdbehandelaar omdat het gaat om een praktijk met maar 1 medewerker/eigenaar.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 1. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

 

Naam: Drs. Anne-Marike van der Hoek

Generalistische basis ggz: Kwalificatie                              

Omschrijving 9406       gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

In het geval van kinderen die via het BOOOM kinderteam komen zijn paramedici en onderwijsspecialist nauw betrokken bij het diagnostisch proces

 1. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Drs. Anne-Marike van der Hoek

Generalistische basis ggz: Kwalificatie                              

Omschrijving 9406       gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Drs. Anne-Marike van der Hoek

Generalistische basis ggz: Kwalificatie                              

Omschrijving 9406       gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Tijdens een traject is er voortdurend contact met ouders omtrent de voortgang en de te zetten stappen.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

In mijn praktijk gaat om zeer korte, maar intensieve diagnostische trajecten. Tijdens een dergelijk traject wordt de voortgang besproken met alle bij het kind betrokkenen (indien daarvoor toestemming). Deze manier van werken leent zich niet zo zeer voor ROM omdat, indien nodig, behandeling elders plaatsvindt. Trajecten in mijn praktijk nemen hoogstens 4/5 weken in beslag (intake, onderzoek tot uitslaggesprek).

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Binnen een week na het onderzoek

 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

 

Na afsluiting van het onderzoek wordt besproken of ouders tevreden zijn over het diagnostisch proces

 

 1. Afsluiting/nazorg

 15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

 

Ja

 

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

 

Ja

 

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

 

Ja

 

 1. Omgang met patientgegevens

 

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

 

Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

 

Ja

 

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

 

Ja

 

 1. Ondertekening

 

Naam: Drs. Anne-Marike van der Hoek Plaats: Dordrecht

 

Datum: 06-09-2017

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

 

Ja