Onderzoeken

De praktijk biedt de volgende mogelijkheden (of combinaties daarvan) voor onderzoek:

Uitvoeren niveaubepaling/intelligentietest

Hierbij maakt Kijk!Kinderpraktijk gebruik van gestandaardiseerde tests om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen. Het gaat om kindvriendelijke methoden die op een speelse manier inzicht geven in het huidige verstandelijke functioneren. Op basis van deze tests kan een ontwikkelingsleeftijd of een IQ bepaald worden. Tijdens de afname krijgt de onderzoeker zicht op de contactname, taakaanpak/strategie, werkhouding, motoriek, aandacht, concentratie, motivatie, sensorische informatieverwerking, de spraak/taal ontwikkeling en het overige gedrag.

De praktijk maakt gebruik van de volgende onderzoeksmaterialen:

Bayley-III-NL: een ontwikkelingstest voor kinderen van 0 – 42 maanden
WPPSI-IV-NL: een intelligentietest voor kinderen van 2,5 t/m 6 jaar
SON-R 2-8: een non-verbale intelligentietest voor kinderen van 2,5 t/m 7 jaar
WISC-V-NL: een intelligentietest voor kinderen en jongeren van 6 t/m 16 jaar
SON-R 6-40: een non-verbale intelligentietest voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar
WNV-NL: een non-verbale intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 t/m 21 jaar

IDS-2: 5-10/11-20 jaar (intelligentie, executief functioneren, sociaal-emotionele/motorische ontwikkeling, taal-/rekenvaardigheid en werkhouding)

Gedragsonderzoek

Gedragsonderzoek bestaat uit een uitgebreide intake, zowel mondeling als schriftelijk (via vragenlijsten). Hierbij wordt gekeken naar de verschillende omgevingen waarin het kind verkeert (thuis, op school, vrije tijd). Een intelligentietest maakt daarnaast altijd deel uit van de diagnostiek om eventueel uit te sluiten dat het niveau een rol speelt in het gedrag. Verder vindt er een observatie plaats en wordt persoonlijkheids- en/of neuropsychologisch onderzoek gedaan (zie verderop). Met het kind zelf kunnen ook vragenlijsten ingevuld worden, vinden gesprekken plaats of krijgt het opdrachten om uit te voeren. Onderzoek kan gedaan worden naar aandachtsproblematiek (ADD/ADHD), autisme, ODD, angstprblematiek, depressie ed.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Tijdens neuropsychologisch onderzoek wordt getracht een relatie te leggen tussen het gedrag en het functioneren van de hersenen. Het betreft verdiepingsonderzoek naar aandacht, geheugen, executief functioneren (plannen/impulscontrole), sociale cognitie en motoriek.  Het gaat hier om een verfijnde vorm van diagnostiek waarbij handelingsadviezen nog beter afgestemd kunnen worden op de behoeften en mogelijkheden van een kind. Voorafgaande aan dit type onderzoek moet al een intelligentieonderzoek afgenomen zijn. Een NPO is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar.

Onderzoek naar dyslexie/dyscalculie

Voor dit type onderzoek werkt Kijk!Kinderpraktijk nauw samen met de specialist leerproblemen (orthopedagoog en remedial teacher) van ATEA-Onderwijspraktijk. Onderzoek naar dyslexie of dyscalculie bestaat uit drie delen; een intelligentieonderzoek, kort aanvullend neuropsychologisch onderzoek en een orthodicatisch deel (lees- spellings of rekenonderzoek). Indien dyslexie of dyscalculie wordt aangetoond, kan een verklaring afgegeven worden die levenslang geldig is. Kijk!Kinderpraktijk is vooral gespecialiseerd in dyslexieonderzoek bij kinderen waarbij al sprake is van een andere diagnose.

Persoonlijkheidsonderzoek

Tijdens het persoonlijkheidsonderzoek krijgt men inzicht in het persoonlijke, sociaal-emotionele functioneren van het kind. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken, de afname van diverse vragenlijsten of het maken van tekeningen. Persoonlijkheidsonderzoek is mogelijk vanaf ongeveer 8 jaar. Bij jongere kinderen verdient een observatie de voorkeur.

Observatie

Op verzoek kunnen observaties plaatsvinden thuis, op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal of op school. Het doel is om een beeld te krijgen van specifiek gedrag in een bepaalde omgeving. Naar aanleiding van de observatie kunnen tips en adviezen gegeven worden om het gedrag in betere banen te leiden of om de signalen van het kind beter te interpreteren. Wanneer daar aanleiding toe is kan daarna uitgebreider onderzoek plaatsvinden.

Bepaling schoolkeuze

Wanneer er op jonge leeftijd sprake is van ontwikkelingsproblematiek zijn er veel vragen omtrent schoolkeuze. Zie onder het kopje "Passend Onderwijs" wat Kijk!Kinderpraktijk voor u kan betekenen als het gaat om het vinden van een passende onderwijsplek voor uw kind. 

Op basis van een niveaubepaling kan Kijk!Kinderpraktijk ouders tevens adviseren welk type voortgezet onderwijs het beste aansluit bij de mogelijkheden van een kind. Ook kan een second opinion uitgevoerd worden, vooral wanneer de Entreetoets/CITO of NIO uitslag niet voldoende aansluit bij het verwachte uitstroomniveau (zie ook onder het kopje "Snelle niveaubepaling")

Verslaglegging

Van alle onderzoeken wordt uitgebreid en helder verslag gedaan. Adviezen worden gegeven voor de thuissituatie en/of het schoolse leren. Soms volgt verdere behandeling en vindt daarvoor een doorverwijzing plaats.