Zakelijke dienstverlening

De praktijk biedt de volgende mogelijkheden aan scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden:

Hulp bij indicatiestelling
Scholen en samenwerkingsverbanden zijn zelf verantwoordelijk voor het indiceren/arrangeren van de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Het opstellen van dergelijke zorgarrangementen vraagt echter om specifieke deskundigheid. Vooral wanneer het gaat om leerlingen met een lichamelijke, motorische of verstandelijke beperking of langdurige/chronische ziekte is het soms noodzakelijk om deze kennis extern in te kopen. Kijk!Kinderpraktijk heeft jarenlang ervaring met het in kaart brengen van de (toekomstige) onderwijsbehoeften en -mogelijkheden van deze kinderen en is behulpzaam bij het opstellen van dergelijke arrangementen of een ontwikkelingsperspectief. Het gaat hierbij om advisering op het gebied van aanpassingen, hulpmiddelen, materialen, individuele ondersteuning en het lesaanbod. Dit gaat in nauw overleg met betrokken ouders, (P)AB-ers, IB-ers en verantwoordelijken binnen het samenwerkingsverband.

Verdiepingsonderzoek
In het kader van Passend Onderwijs biedt Kijk!Kinderpraktijk daarnaast verdiepingsonderzoek. Het gaat hierbij om uitgebreid neuropsychologisch onderzoek bij kinderen waarbij al eerder handelingsgerichte diagnostiek is gedaan, maar dit niet tot voldoende passende adviezen heeft geleid. Kijk!Kinderpraktijk beschikt over het instrumentarium om verdere diagnostiek naar aandacht, geheugen, executief functioneren (plannen/impulscontrole), sociale cognitie en motoriek te doen. Het gaat hier om een verfijnde vorm van diagnostiek waarbij handelingsadviezen nog beter afgestemd worden op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Het doel is om passend onderwijs mogelijk te maken. Samenwerkingsverbanden en IB-ers kunnen bij Kijk!Kinderpraktijk aankloppen voor de meer complexe diagnostiek wanneer de organisatie dit zelf niet in huis heeft. Natuurlijk is het ook mogelijk om niveaubepalingen (w.o. hoogbegaafdheidsonderzoek), persoonlijkheidsonderzoek of andere, minder complexe diagnostiek uit te laten voeren. 

Consultatie en advies
Binnen scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden werken vele deskundige mensen die meestal met elkaar tot een passend aanbod voor leerlingen weten te komen. Toch lopen ook deze professionals soms tegen zaken aan waarmee zij niet direct raad weten. Kijk!Kinderpraktijk denkt in die gevallen mee over een andere, meer passende, aanpak, een verdere doorverwijzing of komt met een andere invalshoek. (P)AB-ers, IB-ers, orthopedagogen of andere betrokkenen op scholen leggen hun casuïstiek voor aan de onderzoeker van de praktijk en in gezamenlijk overleg wordt gezocht naar een oplossing. Het komt ook voor dat men onvoldoende uit de voeten kan met een (neuro)psychologisch verslag van een kind dat onderzocht is door een gespecialiseerde instelling. Kijk!Kinderpraktijk is dan behulpzaam bij het maken van de vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar de alledaagse of schoolse praktijk. 

Geïntresseerden kunnen vrijblijvend offerte aanvragen m.b.t. dit aanbod.