Passend Onderwijs

De wet “Passend Onderwijs” schrijft voor dat scholen voor elk kind een passende onderwijsplek moeten bieden. Het samenwerkingsverband waaronder de school valt bepaalt voor welke extra zorg een kind in aanmerking komt. Men kijkt waar de onderwijsmogelijkheden en -behoeften liggen en men stelt vast voor wat voor arrangement1 uw kind in aanmerking komt.

Expertise
Over het algemeen is men binnen de samenwerkingsverbanden voldoende bekend met kinderen met leer- en gedragsproblemen en bieden de meeste scholen al ondersteuningsmogelijkheden voor deze groep. Voor het vaststellen van de (toekomstige) onderwijsbehoeften van kinderen met een ernstige/chronische ziekte of een motorische en/of verstandelijke beperking (voormalige “cluster 3” leerlingen) is de medische en neuropsychologische kennis echter niet altijd binnen de samenwerkingsverbanden voldoende aanwezig.

Onafhankelijk en deskundig advies
Kijk!Kinderpraktijk heeft jarenlang ervaring met het in kaart brengen van deze speciale behoeften en heeft op dit gebied veel deskundigheid opgebouwd. In samenspraak met alle betrokkenen bekijkt Kijk!Kinderpraktijk op welke gebieden het kind ondersteuning nodig heeft en op welke wijze dit kan gebeuren. Dit kan bijvoorbeeld gaan om extra aandacht op leergebied, het aanschaffen van aangepast materiaal, de inrichting van de klas, logistieke zaken, of de inzet van extra mankracht en deskundigheid. Het motto daarbij is zo normaal mogelijk waar het kan en eventueel speciaal waar het moet. Soms kan aanvullend verdiepingsonderzoek nuttig zijn om een zo’n compleet mogelijk beeld te krijgen.

Overdracht naar school
Met dit onafhankelijk opgestelde advies kunnen ouders naar de school van hun eerste keuze stappen. Daar wordt bekeken of de school tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van hun kind of dat een andere school binnen het samenwerkingsverband deze mogelijkheid wel biedt. Dit kan uiteindelijk ook een school voor speciaal onderwijs zijn. De adviezen zijn meteen toepasbaar op school; zo kan men op basis daarvan bijvoorbeeld een ontwikkelingsperspectief2 opstellen. 

Voor wie?
Kijk!Kinderpraktijk biedt deze mogelijkheid aan vanaf de leeftijd van 3;3 jaar. Maar ook voor leerlingen die al op de basisschool of het voortgezet onderwijs zitten en extra zorg nodig hebben kan het raadzaam zijn een onafhankelijk advies in te winnen. 

 

 

 

 

1Arrangement; is een voorziening voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft. Dit kan variëren van licht tot zwaar. De indeling in zwaarte heeft ook te maken met de grootte van het financieringsbedrag dat er tegenover staat.

2 Ontwikkelingsperspectief; in dit document, dat wettelijk verplicht wordt opgesteld door school, staat vermeld welke hulp de school gaat geven en wat het verwachte eindniveau van de leerling is